Juri Zurkan
Elya Yalonetski
Boris Zabirochin
und Alla Dzhigirey
Pavel Feinstein
Valentina Popovskaya
Anatoly Sivkov
Victor Gulchenko
Tatjana Korschunova